INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,
Państwa firma oraz Administrator rozpoczęli współpracę biznesową. W związku z tym zebraliśmy od Państwa i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Chcielibyśmy poinformować Państwa kto, jak i po co przetwarza te dane i jakie są Państwa uprawnienia z tym związane:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Etyflex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, („Administrator”).

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres naszego wewnętrznego inspektora danych osobowych: magdalena.wojtarowicz@etyflex.pl

3) Podane przez Państwa dane osobowe zostały zebrane i są przetwarzane w celu zawarcia umowy pomiędzy Państwa firmą a Administratorem.

4) Mają Państwo prawo znać podstawę prawną przetwarzania Państwa danych – jest nią art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5) Przetwarzaniem Państwa danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej, prawnej czy też obsługi informatycznej administrowanych danych.

6) Zebrane od Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres współpracy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych z zawartej przez Administratora i Państwa firmę umowy. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiej umowy, wykasujemy Państwa dane po upływie 3 miesięcy od dnia naszego ostatniego kontaktu.

7) W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg uprawnień. Przysługuje Państwu między innymi prawo do:

dostępu do Państwa danych osobowych,
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania Państwa danych,
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych.

8) Dane, które zebraliśmy od Państwa zostały zebrane w związku z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Administratorem a Państwa firmą. Konsekwencją niepodania tych danych byłaby niemożliwość rozpoczęcia tej współpracy.

bg triangle